Aeroport Targu Mures
Home | Contact
Termeni si conditii | Harta site


 
 
EUR       4.4395       
USD       4.0409       << Inapoi

Selectie membri consiliu de administratie al R.A. Aeroportul Transilvania

Data stirii: Vineri, 18 Mai 2012

      PROCEDURA

de organizare a selecţiei prealabile a candidaţilor pentru

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome

 „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş
 

          Consiliul Judeţean Mureș, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, prin Comisia de selecție prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, constituită prin art.3, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/29.02.2012,

          Anunţă organizarea selecției prealabile a candidaţilor pentru membri Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

 1. 1 (un) post administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie, reprezentant al autorităţii publice tutelare;
 2. 1 (un) post administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

            NOTA: Ca urmare a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.374/2012, pentru aprobarea Metodologiei privind modul de evaluare/selecţie prealabilă în vederea desemnării reprezentaţilor Ministerului Finanţelor Publice ca membrii ai consiliilor de administraţie la regiile autonome,

            Se anulează punctul B din anunţ/procedură, Ministerul Finanţelor Publice urmând să efectueze propria selecţie pentru desemnarea reprezentanţilor săi în consiliile de administraţie.

 
 1. 3 (trei) posturi administrator, din afara autorității publice tutelare sau al altor instituții publice, din care

1.   un post administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie;

2.   două posturi administrator neexecutiv, membri ai comitetului de audit.

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE :

            Condiții generale:

a.    cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b.    cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

c.    capacitate deplină de exerciţiu;

d.    stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

e.    nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

f.     nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

g.    să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

h.    să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

            Condiții specifice:

A.    Pentru postul de administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie,  reprezentant al autorităţii tutelare :

·         studii superioare economice, juridice sau tehnice;

·         experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome.

·         Cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” (se vor verifica prin test prealabil şi eliminatoriu) .

C.1. Pentru postul de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie:

 • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
 • experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, în cel puțin un exercițiu financiar încheiat cu profit;
 • nu pot avea calitatea de funcţionar public sau să aparțină altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
 • cunoştinţe de limba engleză, nivel „avansat” (se vor verifica prin test prealabil şi eliminatoriu) .

    C.2. Pentru cele două posturi de administrator neexecutiv, membri ai comitetului de audit:

 • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
 • experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, în cel puțin un exercițiu financiar încheiat cu profit;
 • nu pot avea calitatea de funcţionar public sau să aparțină altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

            ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:

            I. Verificarea cunoştinţelor de limba engleză – doar pentru funcţiile de administrator executiv, preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului de administraţie - probă eliminatorie.

        II. Abilităţi manageriale, evaluate pe baza următoarelor criterii:

                   1. Capacitate de analiză și sinteză;

                   2. Orientare către rezultate;

                   3. Abilități de comunicare;

                   4. Capacitate de luare a deciziei.

 

          III. Cunoştinţe teoretice – bibliografia recomandată, anexa 1.

          Pentru fiecare probă de la pct.II şi III se stabileşte un punctaj maxim de 100, rezultatul final obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la cele două probe. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat „admis” la fiecare dintre cele două probe este de 70.

          Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania”.

          Procesul de selecţie a candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează:

1.   Selecţia dosarelor de înscriere;

2.   Interviul candidaţilor selectaţi.

            DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

1.    CV în format Europass;

2.    Cazier judiciar;

3.    Cazier fiscal;

4.    Copii legalizate după actele de studii;

5.    Copie act identitate;

6.    Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare;

7.    Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz;

8.    Copie a Bilanțului (certificat de DGFP competentă) referitoare la exercițiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat;

9.    Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

10.Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

            Durata postului:

          Durata mandatului  de administrator este de 4 ani.

            Remuneraţia postului:

Indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie se stabilesc prin Contractul de mandat şi nu pot depăşi sumele prevăzute în anexa nr. 3 la H.C.J. nr. 25/29.02.2012.

            Informaţii legate de post:
 1. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Aeroportului şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi cu prevederile legale în materie, având, în principal, următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:

a.    aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare al Aeroportului;

b.    verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;

c.    elaborează şi prezintă Consiliului Judeţean Mureş raportul semestrial şi anual privitor la activitatea Aeroportului;

d.    aprobă potrivit competenţelor stabilite de lege, investiţiile ce urmează a fi realizate de Aeroport cu respectarea normelor legale în vigoare;

e.    propune spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Mureş bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale al Aeroportului;

f.     aprobă înstrăinarea, vânzarea sau închirierea bunurilor proprietatea Aeroportului, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

g.    răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;

h.    elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară;

i.      elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Mureş, organigrama şi statul de funcţii, corespunzător necesităţilor activităţii Aeroportului;

j.     analizează bilanţul contabil anual şi îl supune aprobării şi publicării, potrivit prevederilor legale;

k.    aprobă măsurile privind respectarea dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei mediului înconjurător;

l.      aprobă regulamentul de acordare al echipamentului de protecţia muncii şi echipamentului de lucru, în condiţiile legii;

m. aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

n.    aprobă şi alte măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe;

o.    elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Mureş orice modificare a prezentului regulament, ori de câte ori consideră necesar şi în funcţie de modificările legislative intervenite.

 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012 şi cu prevederile legale în materie, având, în principal, următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:

a)    asigură conducerea executivă a Aeroportului;

b)   reprezintă Aeroportul în raport cu terţii şi în justiţie;

c)    coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta Consiliului Judeţean Mureş. El este răspunzător de buna funcţionare a Aeroportului, atribuţiile şi limitele competenţei acestuia fiind reglementate prin contractul de mandat şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu al Consiliului de administraţie

d)    prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, se publică pe pagina proprie de internet, următoarele documente şi informaţii:

- hotărârile consiliului de administraţie, în termen de 48 de ore de la data adunării;

- situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

- raportul de audit anual;

- componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor consiliului de administraţie;

- rapoartele consiliului de administraţie.

e)    Preşedintele consiliului de administraţie supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.

f)     Preşedintele consiliului de administraţie elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie un raport în care prezintă informaţii privind execuţia mandatului de administrator executiv, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa Aeroportului sau perspectivele sale strategice.

 
 1. Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui în cazul în care acesta lipseşte sau nu-şi poate exercita mandatul. În cazul vacantării definitive a postului de preşedinte, atribuţiile acestuia se exercită provizoriu de către vicepreşedinte, urmând să se procedeze la alegerea unui nou preşedinte pentru perioada rămasă din mandatul acestuia.
 
            Candidaturile:

          Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până̆ la data de 25 mai 2012, ora limită de depunere 1500, la registratura Consiliului Judeţean Mureș, strada Primăriei nr. 2, cod poştal 540026, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, în plic închis și sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii.

          Plicul va avea menţionat “Candidatură pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, categoria A, C.1 respectiv C.2, după̆ caz, precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului.

          O persoană îşi poate depune candidatura pentru un singur post în cadrul Consiliului de Administraţie al întreprinderii publice.

          În cazul în care, anterior termenului de 15 mai 2012, ora 15oo au fost depuse de către acelaşi candidat, solicitări de ocupare a două sau mai multe posturi în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, candidaţii au obligaţia de a-şi exprima în scris opţiunea pentru unul dintre posturi, cu respectarea termenului limită de depunere a candidaturilor, data de 25 mai 2012, ora 1500.

          Evaluarea candidaților se va desfăşura în cadrul unui interviu în perioada 26 - 27 mai 2012, în Sala Mică de Şedinţe a Consiliului Judeţean Mureș, Strada Primăriei nr. 2, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş. Candidații vor fi anunţați telefonic și/sau prin e-mail asupra datei și orei la care sunt programați.

          Alte informaţii utile legate de posturi pot fi accesate pe site-ul autorităţii -www.cjmures.ro la secţiunea „Anunţuri” precum şi pe site-ul Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş – www.targumuresairport.ro la secţiunile „Locuri de muncă” şi „Ştiri” – comunicat de presă, sau la numărul de telefon 0265/263211 – interior 1233, persoană de contact dna. Popa Elena - şef Serviciu Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE

recomandată pentru selecţia membrilor Consiliul de Administraţie

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş

 
 1. Constituţia României;
 2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

4.    Ordonanţă de Urgenţă   Nr. 61/ 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr.925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.107/18 august 2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş;
 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/9 februarie 2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş;
 5. Reglementări comunitare specifice:

- Comunicarea comisiei 2005/C 312/01 - Orientări comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale;

- Comunicare a Comisiei – Cadrul uniunii europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public (2011) – 2012/C 8/03;

- Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (2012/C 8/02);

- Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 86, alin.(2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general (2005/842/CE)Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 106, alin.(2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general (2012/21/UE)

 
MENTIUNE

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroport “Transilvania” Tîrgu-Mureş legal constituit, in conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene si cu dispozițiile H.C.J. Mureș nr. 37/1997, în componenta actuala, având membrii mandataţi pana in anul 2013 în conformitate cu HCJM 69/25.06.2009, luând act de anunţul  executivului Consiliului Judeţean Mureş nr. 8986/17.05.2012 a iniţiat şi atacat acesta în instanţă, considerându-l abuziv, nelegal şi netemeinic.
Rent a Car AXARent a Car Cluj Napoca si Targu Mures - Caruno

Dream Car Rentals

Oltea Rent A Car - Car Rental Agency